مشخصات فنی

2532

ابعاد روی محصول

10.5 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

7.5 سانتی متر

گالری